MENU
Aula_close Layer 1
Munkebjerg logo

MUSAK - skolens forældreforening

MUSAK er Munkebjergskolens forældreforening. MUSAK står for Munkebjergskolens Aktivitets og Kulturforening

MUSAK´s formål er at støtte skolens elever til oplevelser og muligheder, der ligger lidt ud over det som skolens ordinære budget tillader. MUSAK har eksisteret siden 1989 og har i årenes løb lavet et utal af spændende aktiviteter og støttet skolens elever på forskellige måder.

MUSAK afholder to faste årlige arrangementer, der har til formål at tjene penge til foreningen. Der er bankospil hver år i november og festival hvert år i april. Når skolen afholder de store musicals hvert andet år i januar stiller MUSAK med en bod.

Alle skolens forældre er automatisk medlemmer af MUSAK og har mulighed for at støtte yderligere ved at gå ind i MUSAKs bestyrelse. Der holdes årligt generalforsamling jfr vedtægterne, der kan ses her under. MUSAK er CVR-registreret og medvirker jævnligt til at søge fonde og puljer om tiltag, der kan styrke skolens fællesskaber.

De penge som MUSAK tjener gives tilbage til skolens elever hvert år. Skolens ledelse samler hvert år skolens ønsker til MUSAK, der gives videre til MUSAKs bestyrelse, som beslutter, hvad de vil støtte.

I tidens løb har MUSAK blandt andet doneret følgende:

 • T-shirts til skolehold i bl.a. fodbold
 • Sofaer i aulaen
 • Legeredskaber til skolegården
 • Bænke til udeområderne
 • Musikanlæg til aula og Torvet
 • Sofaer til elevernes fællesområder på første og anden balkon
 • Underholdning i forbindelse med skolens jubilæer
 • Musikanlæg til musiklokalet
 • Skumklodser til SFO
 • T-shirts til forårs-SFO
 • M.m.

 

VEDTÆGTER FOR MUNKEBJERGSKOLENS FORÆLDREFORENING

§ 1
Foreningens navn er MUNKEBJERGSKOLENS AKTIVITETS- OG KULTURFORENING (M U S A K).

§ 2
Foreningens formål er at medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for elevernes skolegang og trivsel.

Formålet efterleves bl.a. ved afholdelse af og støtte til arrangementer, samt ved at yde økonomisk tilskud til formål, der kommer skolens elever til gode, og som ikke er dækket af skolens budget. Foreningen har ingen formel indflydelse/kompetence, og er uafhængig af partipolitik.

§ 3
Forældre til elever på skolen er automatisk medlemmer af foreningen. Der betales ikke kontingent til foreningen.

§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned, og varsles skriftligt senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 1 uge før. Alle medlemmer (jf. § 3) har stemmeret, og er valgbare til bestyrelsen. Uanset antallet af skolesøgende børn deltager en familie alene med 1 stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal af de fremmødte, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan begæres af 1 medlem.

Dagsorden skal omfatte flg. punkter :
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflægning af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når flertallet af den besluttende del af bestyrelsen, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamling varsles skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage før.

Dokumenter
MUSAK bestyrelsen.pdf Shape Created with Sketch.